Durant l’any 2020 hem tingut un bon nombre d’accessos a la nostra web:

En el gràfic, en blau, es pot veure l’evolució dels accessos mes a mes, veient un pic substancial el mes de març.

Amb una mitjana de gairebé 350 visites mensuals, agraïm a totes les visites l’interès mostrat en accedir a la nostra web.